Na vedeckej konferencii v Nitre o kresťanských hodnotách a trvalo udržateľnej spoločnosti

Kňazský seminár sv. Gorazda v  Nitre bol 17. apríla 2024 miestom konania odbornej vedeckej konferencie pod názvom „Kresťanské hodnoty a trvalo udržateľná spoločnosť“. Záštitu nad konferenciou prevzali nitriansky biskup Mons. prof. Viliam Judák, PhD. rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, PhD. Na konferencii sa zúčastnili odborníci zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Grécka. Jednou z kľúčových tém konferencie bola interpretácia a zhodnotenie významu cyrilo-metodskej misie v kontexte európskej hodnotovej tradície, a jej význam pre súčasnú religiozitu a trvalo udržateľnú spoločnosť. K téme obsahovej náplne európskych hodnôt sa rozvinula široká diskusia, kde odzneli výzvy na špecifikáciu a konkretizáciu kľúčových európskych hodnôt v ich prepojení na cyrilo-metodskú tradíciu. Predmetom diskusie bola aj otázka európskej identity, ktorá je bezprostredne spojená s kresťanskou kultúrou a hodnotovou tradíciou. Vedecké podujatie bolo jedným z tých, ktoré sa uskutočňujú v rámci aktuálne prebiehajúceho Roka kresťanskej kultúry na Slovensku.