Biskup Viliam požehnal obnovený farský kostol Navštívenia Panny Márie v obci Branč

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák 23. júna.2024  v rámci svätej omše  za účasti miestnych veriacich a predstaviteľov obce Branč požehnal obnovený farský kostol Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Biskup Viliam vo svojom príhovore pripomenul veriacim starobylosť ich chrámu a obce a povzbudil ich preto k jeho častej návšteve. Na záver liturgickej slávnosti bola prečítaná a podpísaná listina o obnovení a posviacke kostola, ktorá zároveň obsahovala aj poďakovanie podporovateľom obnovy chrámu menovite Márii a Milanovi Kreškóciovým, ktorí významne prispeli k tomuto dielu. Po svätej omši si účastníci slávnosti mali možnosť v obnovenej farskej budove prezrieť výstavu vo farskom múzeu kňaza a archeológa Alfréda Stacha. Veriaci z farnosti Branč vyjadrujú vďaku biskupovi Viliamovi za jeho prítomnosť, posviacku chrámu i slová príhovoru.

Rekonštrukčné práce na kostole boli zahájené vo februári 2018. Rekonštrukcia spočívala v obnove interiérovej maľby kostola, obnovení fresiek vo svätyni, odstránení dreveného obloženia, ktoré bolo nahradené benátskym štukom, odstránení vlhnúcich omietok, fixovaní trhlín okolo okien, obnovení maľby oltárneho obrazu, celoplošnej výmene a modernizácii elektroinštalácie vrátane osvetľovacích telies, modernizácii ozvučenia, výmene okien  a vchodových dverí v sakristii, obnovení náteru strešnej krytiny a zvodov dažďovej vody, obnovení vonkajšej fasády, osadení podzemnej dažďovej kanalizácie a vybudovaní nových dažďových zvodov, odstránení exteriérového betónového sokla v barokovej časti kostola, obnovení zvonovej stolice, nového lineárneho pohonu zvonov a zabudovaní automatického procesora zvonenia. Počas rekonštrukčných prác boli objavené torzo fresky zo 14. storočia zobrazujúce apoštolov sv. Petra a sv. Andreja, pieskovcový portál z 15. storočia v druhotnej polohe v južnej stene kostola, osové okno pravdepodobne z 13. storočia na východnej strane kostola a stredoveké tehly s prílepkami malty v južnom murive. Na základe uvedených  zistení  sa predpokladá vznik kostola už v závere 13. storočia.