Veľkopiatočné posolstvo z Nitry: „V  tichosti sa zjavuje sila Všemohúceho“

Obradom Veľkého piatku na Kalvárii v Nitre za účasti veľkého množstva veriacich 29. marca 2024 predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Pri poľnom oltári si veriaci spolu s ním a ďalšími kňazmi pripomenuli udalosti Veľkého piatku, najmä Ježišovo utrpenie, umučenie a smrť na kríži. Slávnostným kazateľom pri obradoch bol katedrálny kanonik Mons. Marián Šuráb. Vo svojej homílii uvažoval nad významom a priebehom odsúdenia Ježiša v spásnom procese, o ktorom vedel len On sám. Slávnostný kazateľ v homílii okrem iného povedal: „V rozličnej podobe súd nad Ježišom pokračuje celými dejinami. Tak isto aj dnes. Kristus je obžalovaný, lebo sa vyhlasuje za jediného Vykupiteľa, lebo chce, aby boli zachované Božie prikázania, lebo označuje niektoré skutky za hriech, lebo potvrdzuje, že na počiatku stvoril Boh muža a ženu, lebo nepodporuje, aby sa človek klaňal sebe, ale Bohu, lebo učí, že o živote a smrti rozhoduje Boh a nie človek. Zákonodarná a súdna moc na rozličných miestach sveta sa usiluje odsúdiť Krista a jeho stúpencov v duchu falošnej slobody a ochrany demokracie. Mnohí kresťania reálne trpia a zomierajú preto, že sú nositeľmi evanjeliových myšlienok a života, ktorí mocní musia postupne odstraňovať. Veľa bojovníkov proti Kristovi je aj na Slovensku. Žiaľ, aj medzi samotnými kresťanmi. Prenasledovaní veriaci sa nemôžu spoliehať na súdnu moc, ktorá je neraz samotným prenasledovateľom. Ježiš pred Pilátom ukazuje, že v určitých kritických situáciách je vhodnejšie tiché svedectvo ako obhajoba, ktorá nemá význam. Práve v  tichosti sa zjavuje sila Všemohúceho. Z pohľadu viery sa kresťan má nechať s Kristom odsúdiť a ukrižovať a nie súdiť a križovať druhých.“ uzavrel Mons. Šuráb svoju homíliu. Súčasťou veľkopiatočných obradov, kedy sa neslávi svätá Omša, okrem bohoslužby slova a spievaných pašií o umučení Pána, bola aj starobylá slávnostná modlitba veriacich, poklona Svätému krížu a vysluhovanie Eucharistie. Eucharistia bola po skončení obradov uložená do svätostánku pri Božom hrobe, ktorý mohli prítomní veriaci navštíviť a zároveň si aj individuálne uctiť kríž.