Veľká noc na Nitrianskom hrade s vysluhovaním sviatostí kresťanskej iniciácie dospelým

Symbolika Veľkonočného paškálu a obradu svetla, bohoslužba slova, obnovenie krstných sľubov, či vyslúženie sviatostí kresťanskej iniciácie 4 dospelým katechumenom z farností Nitrianskej diecézy rámcovali 30. marca 2024 Veľkonočnú vigíliu Nedele Pánovho zmŕtvychvstania v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Hlavným celebrantom liturgickej slávnosti za účasti veľkého množstva veriacich bol nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.  Vo svojej veľkonočnej homílii upriamil pozornosť prítomných a najmä 4 katechumenov na zmysel a význam Veľkej noci z pohľadu Biblie i učenia Cirkvi pre život človeka. Poukázal pritom najmä na sviatosť krstu, ako prvú a základnú kresťanskú sviatosť, ktorú počas Veľkonočnej vigílie v rámci diecézy okrem katedrálneho chrámu aj vo farnostiach prijalo celkom 30 dospelých. Povzbudil preto prítomných katechumenov, dve ženy a dve mužov, aby si vážili svoju vieru, aby ju vnímali ako Boží dar, a prosili aj za tých, ktorí na tom že ju prijali majú zásluhu. Ako im biskup Viliam povedal: „Je to dar, ktorý môžeme prehlbovať, keď spolupracujeme s Božou milosťou, aby sme si zachovali krstnú milosť, aby sme s Ježišom vzrastali a stávali sa mu svojim životom podobnými v tomto pozemskom živote a boli mu raz podobní aj pri zmŕtvychvstaní.“  Na záver Veľkonočnej vigílie sa uskutočnila Eucharistická procesia s požehnaním mestu Nitra i celej diecéze. Podobne aj počas pontifikálnej sv. omše na Veľkonočnú nedeľu 31. marca 2024, ktorú opäť v Katedrále Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, si mohli prítomní veriaci z jeho úst vypočuť úvahu, v ktorej sa venoval skutočnosti zmŕtvychvstania Ježiša Krista a jeho vplyvu na veľkonočnú vieru apoštolov, prvých kresťanov i dnešných kresťanov 21. storočia. Uvažoval nad veľkonočným tajomstvom pre život každého človeka, v ktorom každý má šancu, v ktorom nám Boh ponúka pozvanie a dáva nám novú šancu, je s nami. Ako biskup Viliam povedal: „Veľká noc nie je sviatkom minulosti. Odkaz Veľkej noci je prítomný a pozýva nás zapojiť sa na život Krista. Takto náš život nadobúda novú kvalitu, dáva nášmu životu zmysel a perspektívu, inak sa potom pozeráme vo viere na náš život, na naše kríže, na naše choroby, na hodnoty v ňom, i na život i na našu smrť. Z tejto viery žijeme  aj my a celé generácie kresťanov.“ A ako na záver povedal svoje posolstvo: „Vzkriesený Ježiš aj nás volá k veľkonočnej viere a k večnému životu. Vstal som zmŕtvych a som stále s tebou. Odnesme si toto uistenie aj do budúcich dní a žime z tejto nádeje ako noví veľkonoční ľudia!“ T.U.

Foto: Marek Mucha