Veriaci z dekanátov a farností Trenčianskeho archidiakonátu putovali na Skalku

Pri príležitosti 800. výročia založenia Benediktínskeho opátstva na Skalke a s tým súvisiacim slávením aktuálneho Benediktínskeho roka na Skalke sa 18. mája 2024 uskutočnila ďalšia diecézna púť, tentokrát veriacich z Trenčianskeho archidiakonátu. Stovky pútnikov z farností patriacich do dekanátov Nemšová, Nitrianske Rudno a Trenčín pod vedením svojich dekanov, farárov a kaplánov doputovalo do diecéznej svätyne na Malej Skalke, aby sa zúčastnili programu pozostávajúceho z možnosti pristúpiť ku sviatosti zmierenia, zo spoločnej modlitby posvätného Ruženca a slávnostnej sv. omše celebrovanej nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom a takmer dvomi desiatkami kňazov. Biskup Viliam vo svojom príhovore uvažoval nad súčasnými problémami v našej spoločnosti presiaknutej nepokojom, násilím, nevraživosťou a zlom v rôznych formách. Povzbudil preto pútnikov, aby si odniesli z púte do svojich životov plnosť pokoja, radosti, či istoty, že sa majú o koho oprieť, že ich Boh miluje a že ich neopustí hoci sú hriešni. Záver svojho príhovoru preto biskup Viliam venoval modlitbe: „Všemohúci Bože, Ty si stvoril ľudí, aby v pokoji žili na zemi a zveľaďovali všetko, čím si naplnil ich život. Všetkých si chránil pred zlom a viedol v pokoji, vypočul si tých, ktorí Ti z dôverou prednášali prosby a požehnával si každého, ktorý v pokore žiadal o Tvoju milosť. Preto Ti  dnes s dôverou predkladáme túto modlitbu za naše drahé Slovensko za jeho obyvateľov, aby v nej vzájomný dialóg a túžba po spravodlivosti zvíťazila nad ohováraním a korupciou, aby naši verejní predstavitelia spojili sily v boji so zlom a každou neprávosťou, aby sme všetci hľadali spoločné dobro, zastávali sa najslabších, pomohli chudobným a žili jeden pre druhého ako členovia veľkej rodiny, ktorí pravý domov nájdeme len v tebe Nebeský Otče skrze Krista nášho Pána. Amen“. Z púte v príjemnom počasí a v pokojnej atmosfére sa veriaci vrátili do svojich farností povzbudení vo viere a v nádeji v pokojný svet.

Archidakonáty sú územné celky diecézy, ktoré združujú viaceré dekanáty. (Bolo to typické pre diecézy v Uhorsku, ktoré boli veľmi rozsiahle).  Na čele stojí kanonik- archidiakon, ktorý zastupoval (zastupuje) biskupa, v poverených oblastiach (vizitácie, požehnanie kostola …). Tomu je tak doteraz.